Eitem Agenda

Cylch Gorchwyl

Cyflawni swyddogaethau'r awdurdod mewn perthynas â phenodi a diswyddo Prif Swyddogion a Dirprwy Brif Swyddogion (fel y'u diffinnir yn Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Rheolau Sefydlog) (Cymru) 2006) a'r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd statudol, yn unol â'r Rheolau Gweithdrefn Cyflogaeth ac unrhyw bolisïau a gweithdrefnau perthnasol eraill y Cyngor.