Eitem Agenda

Strategaeth Diwylliant a Cherddoriaeth – sy’n cynnwys Atodiad Cyfrinachol 5

Nid yw Atodiad 5 Adroddiad y Cabinet i’w gyhoeddi oherwydd ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig am y disgrifiad a gynhwysir ym mharagraffau 14 a 21 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. Gwelir, ym mhob un o amgylchiadau'r achos, bod buddiant y cyhoedd wrth gynnal yr esemptiad yn gorbwyso’r buddiant cyhoeddus wrth ddatgelu’r wybodaeth.

 

Cllr Thomas, Cllr Bradbury, Neil Hanratty, Kathryn Richards, Jon Day, Ruth CayfordArchwiliad cyn-penderfyniad o'r adroddiad i'r Cabinet ynghylch camau nesaf y Strategaeth Gerdd yngl?n â'r Bwrdd Cerdd.

Dogfennau ategol: