Eitem Agenda

Y Ffordd Ymlaen

Adolygu’r dystiolaeth a’r wybodaeth a gasglwyd wrth ystyried pob

eitem agenda, cytuno ar sylwadau, argraffiadau a phryderon yr

Aelodau i’w cyfleu i’r Aelod Cabinet perthnasol gan y Cadeirydd, a nodi

eitemau i’w cynnwys ym Mlaenraglen Waith y Pwyllgor.