Eitem Agenda

Arena Dan Do Aml-bwrpas (Cyfrinachol)

Atodiad A – i’w dillyn

 

Mae Atodiad 2, 3, 4, 5 a 6 o’r adroddiad cabinet drafft wedi’u heithrio o’u cyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth wedi’i heithrio o’r disgrifiad sydd ym mharagraff 14 Rhan 4 a pharagraff 21 Rhan 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.  Gallai’r cyhoedd fod wedi'i wahardd o’r cyfarfod drwy benderfyniad y Pwyllgor yn unol ag Adran 100A(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972 wrth i’r eitem hon gael ei thrafod. 

 

Craffu cyn penderfyniad ar yr adroddiad i'r Cabinet ar yr Arena Dan Do, cyn iddo gael ei ystyried gan y Cabinet.

 

Dogfennau ategol: