Eitem Agenda

Cylch Gorchwyl

Rôl y Pwyllgor hwn yw craffu, mesur a hyrwyddo gwelliant ym mherfformiad y Cyngor o ran cynnig gwasanaethau a chydymffurfio â pholisïau, nodau ac amcanion y Cyngor ym maes cynaliadwyedd amgylcheddol, yn cynnwys:

 

Polisi Cynllunio Strategol

Polisi Cynaliadwyedd

Polisi Iechyd yr Amgylchedd

Polisi Diogelu’r Cyhoedd

Polisi Trwyddedu

Rheoli Gwastraff

Projectau Gwastraff Strategol

Glanhau Strydoedd

Beicio a Cherdded

Y Strydlun

Partneriaeth Trafnidiaeth Strategol

Polisi a Datblygu Trafnidiaeth

Atebion Trafnidiaeth Deallus

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Rheoli Parcio

 

Asesu effaith partneriaethau gyda, adnoddau a gwasanaethau a gynigir gan sefydliadau allanol, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, gwasanaethau llywodraeth leol ar y cyd, Cyrff Cyhoeddus a Noddir gan Lywodraeth Cymru a chyrff lled-adrannol anllywodraethol ar effeithiolrwydd gwasanaethau’r Cyngor.

 

Adrodd y canfyddiadau yn y cyfarfod Cabinet neu Gyngor perthnasol a rhoi argymhellion ynghylch mesurau a all wella perfformiad y Cyngor a’i wasanaethau yn y maes.