Eitem Agenda

Cylch Gorchwyl

Yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor ar 23 Mai 2019, cytunwyd ar y Cylch Gorchwyl canlynol ar gyfer y Pwyllgor hwn:

 

Craffu, mesur a hyrwyddo gwelliant ym mherfformiad y Cyngor o ran cynnig gwasanaethau a chydymffurfio â pholisïau, nodau ac amcanion y Cyngor ym maes plant a phobl ifanc, gan gynnwys:

 

           Cynllun Gwella Ysgolion

           Trefniadaeth Ysgolion

           Gwasanaethau Cymorth yr Ysgol

           Lles Addysg a Chynhwysiant

           Datblygiad y Blynyddoedd Cynnar

           Anghenion Addysgol Arbennig

           Gwasanaethau Llywodraethwyr

           Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant

           Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc

           Gwasanaethau Ieuenctid a Chyfiawnder

           Gwasanaethau Chwarae

 

Asesu effaith ein partneriaethau â sefydliadau allanol, adnoddau a’r gwasanaethau y maent yn eu darparu, yn cynnwys Llywodraeth Cymru, gwasanaethau llywodraeth leol ar y cyd, Cyrff Cyhoeddus dan Nawdd  Llywodraeth Cymru a chyrff lled-adrannol anllywodraethol ar effeithiolrwydd gwasanaethau’r Cyngor.

 

Adrodd y canfyddiadau yn y cyfarfod Cabinet neu Gyngor perthnasol a rhoi argymhellion ynghylch mesurau a all wella perfformiad y Cyngor a’i wasanaethau yn y maes.