Eitem Agenda

Achos Busnes Amlinellol Astudiaeth o Ddichonoldeb Ansawdd Aer - Cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru

Penderfyniad:

 

PENDERFYNWYD:

 

1.   yr Adroddiad Achos Busnes Amlinellol yr Astudiaeth Ddichonoldeb Aer Glân a luniwyd gan y cyngor sy'n argymell mai'r dewis a ffefrir gan y Cyngor i gyflawni cydymffurfiad yn yr amser byrraf posibl yw pecyn o fesurau, yn hytrach na Pharth Aer Glân ble Codir tâl i gael ei gymeradwyo.

 

2.   ymgynghori â'r cyhoedd i hysbysu rhanddeiliaid allweddol, busnesau a'r cyhoedd yn ehangach ynghylch yr opsiwn a ffefrir gan y Cyngor, sef pecyn o fesurau a ddatblygir yn Achos Busnes Llawn, a dirprwyo awdurdod i Gyfarwyddwr Cynllunio Trafnidiaeth a'r Amgylchedd, mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth, i gymeradwyo'r ddogfennaeth ymgynghori ofynnol.

 

3.   Nodir y bydd y pecyn o fesurau yn cael ei asesu a'i ddatblygu ymhellach yn Achos Busnes Llawn a fydd yn cael ei ddwyn gerbron y Cabinet i'w gymeradwyo cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru heb fod yn hwyrach na 30 Mehefin 2019, er mwyn cydymffurfio â gofynion Cynllun Terfynol yn unol â'r cyfarwyddyd cyfreithiol

 

Dogfennau ategol: