Eitem Agenda

Cynigion ar gyfer Cyllideb 2019/20

Penderfyniad:

Adroddiad y Gyllideb 2019/20

 

Ni fydd Atodiadau 10(c) yr adroddiad hwn yn cael ei gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi’i heithrio dan y disgrifiad a geir ym Mharagraffau 14 a 21 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

PENDERFYNWYD:

 

wedi ystyried sylwadau Swyddog Adran 151 mewn perthynas â’r gyllideb ac addasrwydd arian wrth gefn fel sy’n angenrheidiol dan Adran 25 Deddf Llywodraeth Leol 2003, ac wedi ystyried yr ymatebion a dderbyniwyd i’r Ymgynghoriad ar y Gyllideb, mae’r Cabinet yn argymell bod y Cyngor yn gwneud y canlynol:

 

1.0       Gymeradwyo’r cyllidebau Refeniw, Cyfalaf, Cyfrif Refeniw Tai gan gynnwys yr holl gynigion a chynyddu’r Dreth Gyngor gan 4.9% fel y nodir yn yr adroddiad hwn a bod y Cyngor yn cadarnhau'r termau canlynol.

 

2.0       Nodi y cyfrifodd y Cabinet ar 13 Rhagfyr 2018 y nifer canlynol o anheddau ar gyfer blwyddyn 2019/20 yn unol ag Adran 33(5) Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992:-

 

a)         145,499 – sef y swm a gyfrifwyd yn unol â Rheoliad 3 Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrif Llinell Waelod y Dreth Gyngor) (Cymru) 1995, fel y’u diwygiwyd, fel isafswm y Dreth Gyngor ar gyfer y flwyddyn.

 

b)         Llysfaen

c)                    2,409   Pentyrch          3,280

            Radur 3,783

            Sain Ffagan    1,423

            Pentref Llaneirwg 1,828

            Tongwynlais       817

 

y rhifau a ddosbarthwyd yn unol â Rheoliad 6 fel swm llinell waelod Treth Gyngor y flwyddyn ar gyfer anheddau yn rhannau’r ardal y mae eitemau arbennig yn gysylltiedig â nhw.

 

2.1       Cytuno bod y symiau canlynol bellach yn cael eu cyfrif gan Gyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd ar gyfer y flwyddyn 2019/20 yn unol ag Adrannau 32 i 36 Deddf Gyllid Llywodraeth Leol 1992:-

 

a)         Cyfansymu’r symiau y mae’r Cyngor yn eu hamcangyfrif ar gyfer yr eitemau a nodir yn Adran 32(2)(a) i (d) (gan gynnwys praeseptau’r Cyngor Cymuned sy’n £396,847).

b)                                                 £1,026,046,847

c)         Cyfansymu’r symiau y mae’r Cyngor yn eu hamcangyfrif ar gyfer yr eitemau a nodir yn Adran 32(3)(a) a (c).

£405,161,000

 

d)         Y swm y mae’r cyfanswm yn 2.1(a) yn fwy na’r cyfanswm yn 2.1(b) uchod a gyfrifwyd yn unol ag Adran 32(4) fel y gofyniad ar gyfer cyllideb y flwyddyn.

£620,885,847

 

e)         Cyfansymu’r symiau y mae’r Cyngor yn amcangyfrif y cânt eu talu yn ystod y flwyddyn i Gronfa’r Cyngor mewn perthynas â’r Grant Cynnal Refeniw, cynllun gostyngiad treth gyngor, Ardrethi Annomestig wedi’u hailddosbarthu.

£444,629,480

           

f)          Y swm ar 2.1(c) uchod ond gan dynnu swm 2.1(d) (net y swm ar gyfer rhyddhad diamod o £350,000), i gyd wedi’u rhannu gan y swm ar 2.0(a) uchod, wedi’i gyfrifo yn unol ag Adran 33(1) fel swm sylfaenol y Dreth Gyngor ar gyfer y flwyddyn.

g)                     £1,213.80

           

           

h)         Cyfansymu swm yr holl eitemau arbennig y cyfeirir atynt yn Adran 34(1).

i)                      £396,847

           

j)          Swm 2.1(e) uchod ond gan dynnu'r canlyniad a geir trwy rannu swm 2.1(f) uchod gan swm 2.0(a) uchod, yn unol ag Adran 34(2) y Ddeddf, fel swm sylfaenol y Dreth Gyngor ar gyfer y flwyddyn ar gyfer aneddiadau yn y rhannau hynny o’r ardal lle nad oes eitemau arbennig yn berthnasol iddynt.

k)                     £1,211.07

           

l)          Y symiau a geir trwy ychwanegu at swm 2.1(g) uchod y symiau o eitemau arbennig sy’n berthnasol i anheddau yn y rhannau hynny o ardal y Cyngor a nodir isod, wedi’u rhannu ym mhob achos gan swm 2.0(b) uchod, wedi’u cyfrifo’n unol ag Adran 34(3) fel symiau sylfaenol y Dreth Gyngor ar gyfer y flwyddyn ar gyfer anheddau yn y rhannau hynny o’r ardal lle y mae eitemau arbennig yn berthnasol iddynt.

                                    £

            Llysfaen          1,227.26

            Pentyrch         1,258.33

            Radur  1,243.94

            Sain Ffagan    1,225.48

            Pentref Llaneirwg        1,231.31

            Tongwynlais    1,236.77

 

i)          Y symiau a geir trwy luosogi symiau 2.1(g) a 2.1(h) uchod gan y rhif sydd, yn y gyfran a nodir yng Ngorchymyn y Dreth Gyngor (Bandiau Gwerthuso) 2003, yn berthnasol i anheddau a restrir mewn band gwerthuso penodol wedi’i rannu gan y rhif sydd, yn y gyfran hon, yn berthnasol i aneddiadau a restrir ym mand gwerthuso D wedi’i gyfrif yn unol ag Adran 36(1) y Ddeddf fel y symiau i’w hystyried ar gyfer y flwyddyn mewn perthynas â chategorïau anheddau a restrir mewn bandiau gwerthuso gwahanol.

 

           

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Ardal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llys-faen

818.16

954.53

1,090.89

1,227.26

1,499.98

1,772.71

2,045.42

2,454.52

2,863.60

Pentyrch

838.88

978.70

1,118.51

1,258.33

1,537.95

1,817.58

2,097.21

2,516.66

2,936.09

Radur

829.28

967.51

1,105.72

1,243.94

1,520.36

1,796.80

2,073.22

2,487.88

2,902.52

SainFfagan

816.98

953.15

1,089.31

1,225.48

1,497.80

1,770.13

2,042.46

2,450.96

2,859.44

PentrefLlaneirwg

820.86

957.68

1,094.49

1,231.31

1,504.93

1,778.56

2,052.17

2,462.62

2,873.05

Tongwynlais

824.50

961.93

1,099.34

1,236.77

1,511.60

1,786.44

2,061.27

2,473.54

2,885.79

Hollrannau eraill ardal y Cyngor

807.37

941.94

1,076.50

1,211.07

1,480.19

1,749.32

2,018.44

2,422.14

2,825.82

 

 

2.2       Nodi bod y Comisiynydd Heddlu a Throseddu dros Dde Cymru, ar gyfer y flwyddyn 2019/20, wedi dweud bod y symiau canlynol mewn praeseptau wedi’u cyhoeddi i’r Cyngor, yn unol ag Adran 40 Deddf Gyllid Llywodraeth Leol 1992, ar gyfer pob un o’r categorïau anheddau a ddangosir isod:-

 

BANDIAU GWERTHUSO

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

 

£

£

£

£

£

£

£

£

£

 

171.68

200.29

228.91

257.52

314.75

371.97

429.20

515.04

600.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3   Wedi cyfrif y cyfanswm ym mhob achos y symiau ar 2.1(i) a 2.2 uchod, mae Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd yn unol ag Adran 30(2) Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 drwy hyn yn pennu’r symiau canlynol fel symiau’r Dreth Gyngor ar gyfer y flwyddyn 2019/20 ar gyfer pob un o’r categorïau anheddau a ddangosir isod:-

 

Rhan o Ardal y Cyngor

BANDIAU GWERTHUSO

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

 

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Ardal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llys-faen

989.84

1,154.82

1,319.80

1,484.78

1,814.73

2,144.68

2,474.62

2,969.56

3,464.48

Pentyrch

1,010.56

1,178.99

1,347.42

1,515.85

1,852.70

2,189.55

2,526.41

3,031.70

3,536.97

Radur

1,000.96

1,167.80

1,334.63

1,501.46

1,835.11

2,168.77

2,502.42

3,002.92

3,503.40

SainFfagan

988.66

1,153.44

1,318.22

1,483.00

1,812.55

2,142.10

2,471.66

2,966.00

3,460.32

PentrefLlaneirwg

992.54

1,157.97

1,323.40

1,488.83

1,819.68

2,150.53

2,481.37

2,977.66

3,473.93

Tongwynlais

996.18

1,162.22

1,328.25

1,494.29

1,826.35

2,158.41

2,490.47

2,988.58

3,486.67

Hollrannau eraill Ardal y Cyngor

979.05

1,142.23

1,305.41

1,468.59

1,794.94

2,121.29

2,447.64

2,937.18

3,426.70

 

2.4       Awdurdodi’r Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau i wneud taliadau dan Adran 38 Deddf Lywodraeth Leol (Cymru) 1994 o Gronfa’r Cyngor trwy randaliadau cyfartal ar ddiwrnod gwaith olaf pob mis o fis Ebrill 2019 tan fis Mawrth 2018 mewn perthynas â’r praesept a godwyd gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru sef £37,469,009.

 

2.5       Cytuno bod y Sêl Gyffredin yn cael ei hatodi i’r Dreth Gyngor ddywededig.

 

2.6       Cytuno bod y Sêl Gyffredin yn cael ei hatodi i braeseptau ar gyfer Treuliau Iechyd Porthladd ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2019 tan 31 Mawrth 2020 sef

 

                £

Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd       113,864

Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg      12,736

 

2.7       Cytuno bod hysbysiadau o greu’r Trethi Cyngor dywededig wedi’u llofnodi gan y Prif Weithredwr yn cael eu hysbysebu yn y wasg leol dan Adran 38(2) Deddf Gyllid Llywodraeth Leol 1992.

 

3.0       Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003, Rheoliadau Awdurdod Lleol (Arian Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) 2003 a’r diwygiadau olynol a Chod Cynghori CIPFA a Chodau Ymarfer Rheoli’r Trysorlys:

 

(a)        Cymeradwyo Strategaeth Gyfalaf 2019/20

 

(b)        Cymeradwyo Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 2019/20 ac awdurdodi’r Swyddog Adran 151 i godi arian y mae ei angen i ariannu gwariant cyfalaf trwy fenthyg dros dro neu’n hirdymor

 

(c)        Cymeradwyo’r Dangosyddion Cynghori ar gyfer 2019/20 i 2023/24, yn cynnwys yr uchafswm benthyg fforddiadwy

 

(d)        Dirprwyo awdurdod i'r Swyddog Adran 151 symud rhwng yr uchafsymiau ar gyfer benthyg a’r dyledion hirdymor mewn unrhyw flwyddyn a symud dyddiadau cynlluniau yn y Rhaglen Cyfalaf ymlaen neu'n ôl.

(e)       

(f)        Cymeradwyo’r Polisi Darpariaeth Refeniw Lleiaf ar gyfer 2019/20.

 

4.0     cymeradwyo’r Fframwaith Cyllidol yn yr adroddiad hwn, yn cynnwys yr Amlen Fforddiadwy a fanylir yn yr adroddiad hwn. Bydd hyn yn amodol ar gymeradwyo achos busnes dros yr arena dan do a goblygiadau ariannol penderfyniad felly o ran y goblygiadau fforddiadwyedd a benthyg a nodir.

 

5.0       Cynnal y Cynllun Gostwng y Dreth Gyngor fel y nodir yn yr adroddiad.

 

Materion i’r Cabinet Benderfynu

 

PENDERFYNWYD: wedi ystyried sylwadau Swyddog Adran 151 mewn perthynas â’r gyllideb ac addasrwydd arian wrth gefn fel sy’n angenrheidiol dan Adran 25 Deddf Llywodraeth Leol 2003, ac wedi ystyried yr ymatebion a dderbyniwyd i’r Ymgynghoriad ar y Gyllideb:

 

6.0       Cymeradwyo ffioedd a chostau fel y nodir yn Atodlen 12(a) a 12(c) yr adroddiad hwn.

 

7.0       Dirprwyo awdurdod i’r Cyfarwyddwr perthnasol mewn ymgynghoriad â Swyddog Adran 151 a’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol a Pherfformiad i newid neu gyflwyno ffioedd a chostau newydd yn ystod y flwyddyn.

 

8.0       codi rhenti holl anheddau’r Cyfrif Refeniw Tai (yn cynnwys hosteli a garejys) gan 2.4%, wedi ystyried canllaw LlC.

 

9.0       cymeradwyo’r holl gostau gwasanaeth a ffioedd rheoli ar gyfer lesddeiliaid fel y nodir yn Atodlen 10(b).

 

10.0     pob cynnydd rhent Cyfrif Refeniw Tai o 1 Ebrill 2019 ymlaen.

 

11.0     nodi’r gwaith a wnaed i godi ymwybyddiaeth o wydnwch ariannol y Cyngor a chymeradwyo’r camau a gymerwyd yn y gyllideb i wella’r sefyllfa hon.

 

12.0     cydnabod yr heriau ariannol sy’n wynebu’r Cyngor fel y nodir yn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig a nodi’r cyfleoedd ar gyfer arbed arian dros y tymor canolig.

 

Dogfennau ategol: