Eitem Agenda

Cylch Gorchwyl

Craffu, mesur a hyrwyddo gwelliant ym mherfformiad y Cyngor o ran cynnig gwasanaethau a chydymffurfio â pholisïau, nodau ac amcanion y Cyngor ym maes plant a phobl ifanc, gan gynnwys:

·         Cynllun Gwella Ysgol

·         Trefniadaeth Ysgolion

·         Gwasanaethau Cymorth yr Ysgol

·         Lles Addysg a Chynhwysiant

·         Datblygiad y Blynyddoedd Cynnar

·         Anghenion Addysgol Arbennig

·         Gwasanaethau Llywodraethwyr

·         Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant

·         Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc

·         Gwasanaethau’r Ieuenctid a Chyfiawnder

·         Gwasanaethau Chwarae

 

Asesu effaith ein partneriaethau â sefydliadau allanol, adnoddau a’r gwasanaethau y maent yn eu darparu, yn cynnwys Llywodraeth Cymru, gwasanaethau llywodraeth leol ar y cyd, Cyrff Cyhoeddus dan Nawdd  Llywodraeth Cymru a chyrff lled-adrannol anllywodraethol ar effeithiolrwydd gwasanaethau’r Cyngor.

 

Adrodd y canfyddiadau yn y cyfarfod Cabinet neu Gyngor perthnasol a rhoi argymhellion ynghylch mesurau a all wella perfformiad y Cyngor a’i wasanaethau yn y maes.