Pori cyfarfodydd

Cydbwyllgor Archifau Morgannwg

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Cydbwyllgor Archifau Morgannwg.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Cydbwyllgor Archifau Morgannwg

Cydbwyllgor Archifau Morgannwg

 

Caiff Archifau Morgannwg ei weinyddu gan Gydbwyllgor Archifau Morgannwg (CBAM), Pwyllgor o Gynghorwyr ac aelodau cyfetholedig sy’n cwrdd bedair gwaith y flwyddyn.  Cylch gwaith y pwyllgor yw datblygu a chynnal gwasanaeth archifau ar y cyd ar gyfer y chwech awdurdod lleol sef Pen-y-bont, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg.

Caiff y nifer yr aelodau etholedig a ddyrennir i wasanaethu ar gyfer pob awdurdod lleol ei benderfynu ar sail pro-rata yn ôl y boblogaeth.

Pen-y-bont – 2 Aelod 

Caerffili – 2 Aelod 

Caerdydd – 5 Aelod       

Merthyr Tudful – 1 Aelod

Rhondda Cynon Taf – 4 Aelod 

Bro Morgannwg – 2 Aelod

 

Gall hyd at 6 pherson â diddordeb mewn archifau a chofnodion gael eu cyfethol gan y Pwyllgor am gyfnod o ddim mwy na 4 blynedd.