Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant

Rôl y Pwyllgor hwn yw craffu, mesur a hyrwyddo gwelliant o ran perfformiad y Cyngor i ddarparu gwasanaethau a chydymffurfio â pholisïau, nodau ac amcanion y Cyngor ym maes adfywio economaidd gan gynnwys:

 

Fargen Rhanbarth y Brifddinas Dinas Caerdydd

Menter Marchnata Caerdydd ar y Cyd

Fforwm Economaidd De-ddwyrain Cymru

Strategaeth Economaidd a Chyflogaeth          

Cyllid a Buddsoddi Ewropeaidd

Cymorth Mentrau Bach a Chanolig

Awdurdod Harbwr Caerdydd

Dysgu Gydol Oes 

Canolfannau Hamdden

Datblygu Chwaraeon

Parciau a Mannau Gwyrdd

Llyfrgelloedd, Celfyddydau a Diwylliant

Adeiladau Dinesig

Digwyddiadau a Thwristiaeth

Projectau Strategol

Canolfannau Arloesedd a Thechnoleg

Hyfforddiant a Menter Lleol

 

Asesu effaith partneriaethau gyda ac adnoddau a gwasanaethau a ddarperir gan sefydliadau allanol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, gwasanaethau ar y cyd llywodraeth leol, Cyrff Cyhoeddus a Ariennir gan Lywodraeth Cymru a chyrff anllywodraethol lled-adrannol ar effeithiolrwydd gwasanaethau’r Cyngor.

Adrodd i gyfarfod priodol y Cabinet neu’r Cyngor ar ei ganfyddiadau a gwneud argymhellion ar fesurau a all wella perfformiad y Cyngor a darpariaeth gwasanaeth yn y maes hwn.