Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol

Gwerthoedd ac Egwyddorion y Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol

 

Bydd y Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol yn mynd ati i hyrwyddo a gweithredu cydgyfrifoldeb i sicrhau rhianta da i bob plentyn yng ngofal Cyngor Caerdydd. Cyfawnir hyn drwy raglen waith a dangosyddion perfformiad allweddol y Pwyllgor.

 

Bydd llais y Plant sy’n Derbyn Gofal yn llywio agenda a blaenoriaethau’r Pwyllgor.

 

Bydd y Pwyllgor yn sicrhau bod ei agenda yn canolbwyntio ar yr hyn y mae Plant sy’n Derbyn Gofal yn eu nodi yn berthnasol i’w twf a’u datblygiad.

 

Bydd y Pwyllgor yn monitro gwasanaethau a ddarperir ar draws pob sefydliad statudol a gwirfoddol yn y sector gwirfoddol.

 

Bydd Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd ac Addysg, yr asiantaethau statudol, yn dylanwadu ar ac yn rhannu cyfrifoldeb drwy wrando ar Blant sy’n Derbyn Gofal i ddarparu gwasanaethau perthnasol a deinamig.

 

StrategaethRhianta Corfforaethol 2021-2024

 

Cyhoeddwyd  Strategaeth Rhianta Corfforaethol 2021-2024 sy'n amlinellu ein hymrwymiadau, ein heriau a'n camau allweddol i gefnogi plant sy'n derbyn gofal a'r bobl sy'n gadael gofal ledled y ddinas.

 

Ganweithio gyda phartneriaid a'r gymuned ehangach, mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i gefnogi plant sy'n derbyn gofal a'r bobl sy'n gadael gofal er mwyn iddynt fod yn hapus, bod yn ddiogel a ffynnu.

 

Felrhan o ymgynghoriad â phlant sy'n derbyn gofal, mae pum blaenoriaeth allweddol wedi'u nodi yn y strategaeth yn seiliedig ar eu barn a'u profiadau personol

 

Mae’rrhain yn cynnwys

 

·         Gwellalles emosiynol ac iechyd corfforol

·         Gwellcysylltiadau, gwell perthnasoedd

·         Cartrefcyfforddus, diogel a sefydlog tra'u bod mewn gofal ac ar ôl hynny 

·         Cyflawniadaddysgol, cyflogaeth a hyfforddiant

·         Dathluein plant a'n pobl ifanc