Agenda a Phenderfyniadau

Cabinet - Dydd Iau, 15fed Hydref, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd y Sir

Cyswllt: Jo Watkins 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cofnodion y Cyfarfodydd Cabinet a gynhaliwyd ar 16 Gorffennaf 2020 a 17 Medi 2020 pdf eicon PDF 282 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwywyd

 

2.

Caerdydd Un Blaned - Ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd. pdf eicon PDF 381 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Caerdydd Un Blaned - Ymateb i’r Argyfwng Hinsawdd.

 

PENDERFYNWYD:

 

1.   bod yr amcanion a nodir yn Strategaeth Un Blaned Caerdydd i Gaerdydd ddod yn ddinas niwtral o ran carbon erbyn 2030 yn cael eu cymeradwyo;

 

2.   awdurdodi cyfnod o ymgynghori cyhoeddus ar y strategaeth a dod â Strategaeth a Chynllun Gweithredu Un Blaned Caerdydd yn ôl i'r Cabinet maes o law i'w cymeradwyo a'u gweithredu.

 

3.   awdurdodi’r Prif Weithredwr, mewn ymgynghoriad â'r Arweinydd a'r Aelod Cabinet (Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd) i ystyried ac adrodd yn ôl i'r Cabinet a/neu'r Cyngor llawn (fel y bo'n berthnasol) gydag unrhyw gynigion neu argymhellion penodol i ymgorffori'r dull Un Blaned yn llawn ar draws gwasanaethau'r cyngor, llywodraethu a phrosesau caffael.

 

3.

Ôl-osod Tai - Cymhwysedd Hyblyg yr Awdurdod Lleol ar gyfer ECO pdf eicon PDF 178 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

PENDERFYNWYD:

 

1.   Cymeradwyo Cymhwysedd Hyblyg Cyngor Caerdydd ar gyfer Datganiad o Fwriad ECO, a 

 

2.   dirprwyo awdurdodaeth i'r Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth ac Amgylchedd i

a)  wneud trefniadau ar gyfer cyflawni'r swyddogaethau o dan y Datganiad o Fwriad ac awdurdodi swyddogion i lofnodi Datganiadau ac 

b)  mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd, gwneud newidiadau i'r Datganiad o Fwriad yn ôl yr angen ac i gyflawni'r broses ar gyfer gweithredu newidiadau o'r fath.

 

4.

Trefniadau Uwch Reolwyr pdf eicon PDF 385 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

1.   wedi ystyried crynodeb yr ymatebion a dderbyniwyd yn rhan o’r broses ymgynghori, cymeradwyo strwythur Haen 1 a Haen 2 newydd yr Uwch Dîm Rheoli fel y nodir yn Atodiad 2 yr adroddiad

 

2.   Cyfeirio’r cynnig i greu a hysbysebu swyddi newydd Cyfarwyddwr, Oedolion, Tai a Chymunedau a Chyfarwyddwr, Gwasanaethau Plant  at y Cyngor Llawn i'w cymeradwyo ar 22 Hydref 2020; ac

 

3.   yn amodol ar gymeradwyo argymhelliad 2 uchod gan y Cyngor,  dirprwyo awdurdod i Bennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad, i weithredu strwythur Haen 1 a Haen 2 newydd yr Uwch Dîm Rheoli ac i ddyrannu adnoddau rheoli yn ystod y broses bontio, fel sy’n briodol, yn unol ag egwyddorion fel y nodir yn yr adroddiad hwn.

5.

Sicrhau Cynaliadwyedd a Hyfywedd Gwasanaethau Trafnidiaeth Dinas Caerdydd Cyfyngedig yn y Dyfodol pdf eicon PDF 170 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Sicrhau Cynaliadwyedd a Hyfywedd Gwasanaethau Trafnidiaeth Dinas Caerdydd Cyfyngedig yn y Dyfodol

 

Nid yw Atodiad A ac Atodiadau 1 i 8 i'r adroddiad hwn i'w cyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig o’r fath a ddisgrifir ym mharagraffau 14 (Gwybodaeth sy'n ymwneud â materion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol {gan gynnwys yr awdurdod sy'n cadw’r wybodaeth honno}) a 21 (budd y cyhoedd) Atodlen 12A Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. O dan holl amgylchiadau'r achos hwn, ystyrir bod budd y cyhoedd o gadw’r eithriad ar waith yn drech na budd y cyhoedd o ddatgelu'r wybodaeth, oherwydd heb gadw rhywfaint o'r wybodaeth sy'n ymwneud â'r materion ariannol a busnes sydd wedi'i heithrio, efallai na ddarperir gwybodaeth o'r fath i'r awdurdod er mwyn ystyried materion a neu gallai ei datgelu ragfarnu parti.

 

Mae Atodiad 6  yr adroddiad hwn wedi’i eithrio rhag ei gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth o’r fath a ddisgrifir ym mharagraff 16 (gwybodaeth y gellid cynnal braint broffesiynol gyfreithiol mewn perthynas â hi mewn achosion cyfreithiol) Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

PENDERFYNWYD:

 

Argymell y Cyngor i:

 

1.     Yn amodol ar Gyngor Caerdydd a Gwasanaethau Trafnidiaeth Dinas Caerdydd Cyfyngedig yn cwblhau'r cytundebau y cyfeirir atynt yn Argymhelliad 2:

 

1.1     Cytuno bod Cyngor Caerdydd yn dod yn Brif Gyflogwr Statudol Gwasanaethau Trafnidiaeth Dinas Caerdydd Cyfyngedig.

 

1.2     dirprwyo awdurdod  i'r Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau, mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet (Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad) i ymrwymo i gytundebau cyfreithiol gydag Ymddiriedolwyr a Gwasanaethau Trafnidiaeth Dinas Caerdydd Cyfyngedig i fod yn Brif Gyflogwr Statudol ac ymdrin â'r holl faterion ategol sy'n ymwneud â hynny.

 

1.3     cytuno bod Cyngor Caerdydd yn llunio 'Trefniadau Dosrannu Hyblyg' gydag Ymddiriedolwyr Cynllun Pensiwn Gwasanaethau Trafnidiaeth Dinas Caerdydd Cyfyngedig sy'n golygu mai Cyngor Caerdydd fydd yn gyfrifol am bob rhwymedigaeth yn y dyfodol mewn perthynas â rhwymedigaethau pensiwn.

 

2. Er mwyn hwyluso'r gwaith o ymrwymo i Drefniant Dosrannu Hyblyg, dirprwyo awdurdod i’r Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a’r Swyddog Monitro, mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet (Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad) i ymrwymo i gytundeb cyfreithiol cefn-wrth-gefn gyda Gwasanaethau Trafnidiaeth Dinas Caerdydd Cyfyngedig i sicrhau unrhyw symiau sy'n daladwy gan y Cyngor mewn perthynas â:

a.         cyfraniadau i mewn i'r cynllun fel rhan o unrhyw adfer diffygion

b.         lwfans ar gyfer treuliau'r cynllun

c.         ardoll y Gronfa Diogelu Pensiynau a

d.         bod unrhyw gostau a threuliau eraill a ysgwyddir gan y Cyngor mewn perthynas â'i rwymedigaethau fel Prif Gyflogwr Statudol yn cael eu hadennill o Wasanaethau Trafnidiaeth Dinas Caerdydd Cyfyngedig.

 

3.              Dirprwyo awdurdod i’r Cyfarwyddwr Corfforaethol, Adnoddau, mewn ymgynghoriad a’r Aelod Cabinet (Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad) i gyflawni cyfrifoldebau Prif Gyflogwr Statudol cynllun pensiwn Gwasanaethau Trafnidiaeth Dinas Caerdydd Cyf ar ran Cyngor Caerdydd.

 

4.          a) Yn amodol ar gwblhau'r camau gweithredu a nodir yn argymhellion 1 a 2, dirprwyo i'r Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau, mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet (Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad) awdurdod i ryddhau hyd at £7.0 miliwn a gynhwysir yn rhaglen gyfalaf 2020/21 gyda'r taliad hwn yn amodol ar Wasanaethau Trafnidiaeth Dinas Caerdydd Cyfyngedig yn cytuno i gynnal yr ymyriadau i  ...  view the full Penderfyniad text for item 5.

6.

Cynnydd Rhentu Doeth Cymru a Pharatoi ar gyfer Gweithgareddau Adnewyddu pdf eicon PDF 174 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cynnydd Rhentu Doeth Cymru a Pharatoi ar gyfer Gweithgareddau Adnewyddu

 

PENDERFYNWYD:

1.   nodi’r cynnydd a wnaed gan Rhentu Doeth Cymru wrth gyflwyno Deddf Tai (Cymru) 2014 a

 

2.   chymeradwyo’r gwelliannau sy'n ofynnol i bolisïau a phrosesau'n ymwneud yn benodol â gweithgareddau cofrestru, trwyddedu, cydymffurfio ac adnewyddu

 

3.   cymeradwyo’r strwythur graddio 'Archwiliad Asiant' a nodir a dirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau i adolygu'r strwythur graddio yng ngoleuni profiad gweithredol.