Agenda

Creu Rhestr Hir, Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes - Dydd Llun, 21ain Hydref, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Gynadledda'r - Lefel 5, Neuadd y Sir, Glanfa'r, Caerdydd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd

Ethol Cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor

 

2.

Ymddiheuriadau (os o gwbl)

3.

Datgan Buddiannau

Derbyn datganiadau buddiannau yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau

 

4.

Cylch Gorchwyl

Cyflawni swyddogaethau’r awdurdod o ran penodi a diswyddo Prif Swyddogion a Dirprwy Brif Swyddogion (fel y’u diffinnir yn Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Gorchmynion Sefydlog) (Cymru) 2006) a Phennaeth statudol Gwasanaethau Democrataidd, yn unol â’r Rheolau Gweithdrefnau Cyflogaeth ac unrhyw bolisïau a gweithdrefnau perthnasol y Cyngor.

 

5.

Gwahardd y Cyhoedd.

Ni chaiff y wybodaeth yn yr eitem ganlynol ei chyhoeddi yn sgil paragraffau 12 a 13 Rhan 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

6.

Penodi Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes pdf eicon PDF 64 KB

Ystyried gosod ymgeiswyr ar restr hir ar gyfer swydd Cyfarwyddwr, Addysg a Dysgu Gydol Oes.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diswyddo (os oes angen)

Ystyried unrhyw ddiswyddiad (os yw’n ofynnol)

 

8.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

Mae’r Pwyllgor i gyfarfod nesaf ar Ddydd Llun 18 Tachwedd 2019 am 10.00am