Agenda a chofnodion drafft

Creu Rhestr Hir, Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes - Dydd Llun, 2ail Mawrth, 2020 11.30 am

Lleoliad: Ystafell Gynadledda'r - Lefel 5, Neuadd y Sir, Glanfa'r, Caerdydd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd

I ethol Cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

 

Cofnodion:

RESOLVED – That Councillor Huw Thomas be appointed Chairperson.

2.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Cofnodion:

Apologies were received from Councillors Boyle and Bridgeman.

3.

Datgan Buddiannau

Derbyn datganiadau buddiannau yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau

 

Cofnodion:

No declarations of interest were received.

4.

Cylch Gorchwyl

Cyflawni swyddogaethau’r awdurdod o ran penodi a diswyddo Prif Swyddogion a Dirprwy Brif Swyddogion (fel y’u diffinnir yn Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Gorchmynion Sefydlog) (Cymru) 2006) a Phennaeth statudol Gwasanaethau Democrataidd, yn unol â’r Rheolau Gweithdrefnau Cyflogaeth ac unrhyw bolisïau a gweithdrefnau perthnasol y Cyngor.

 

Cofnodion:

The Committee was asked to note its terms of reference as follows:

 

“To discharge the functions of the authority in respect of the appointment and dismissal of Chief Officers and Deputy Chief Officers (as defined in the Local Authorities (Standing Orders) (Wales) Regulations 2006) and the statutory Head of Democratic Services, in accordance with the Employment Procedure Rules and any other relevant Council policies and procedures.”

5.

Eithrio'r Cyhoedd

Ni chaiff y wybodaeth yn yr eitem ganlynol ei chyhoeddi yn sgil paragraffau 12 a 13 Rhan 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Cofnodion:

RESOLVED: That the public be excluded during the discussion on the following item of business on the grounds that, if members of the public were present during the discussion, because of the nature of the business to be transacted there would be disclosure to them of the except information as defined in Part 4 of the Schedule 12A of the Local Government Act 1972 and as described below: -

 

Paragraph 12 – Information relating to an applicant to become an employee of the Authority; and

 

Paragraph 13 – Information which was likely to reveal the identity of an individual.

6.

Penodi Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes pdf eicon PDF 134 KB

Ystyried rhestr hir o ymgeiswyr ar gyfer swydd Cyfarwyddwr, Addysg a Dysgu Gydol Oes.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

The Appointment Committee was convened to consider the long-list of candidates for the appointment to the post of Director of Education & Lifelong Learning.

 

The Committee reviewed 21 applications received and considered how each of the candidates met the essential competencies from the Behavioural Competencies Framework and Role Profile, and identified those candidates to be recommended to go forward for assessment.

 

RESOLVED  :  That Candidates 4, 10, 12, 13, 14, 16, 17 and 18 be assessed.

7.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 9fed Ebrill 2020, 10.00am, Ystafell Gynadledda'r Arweinwyr