Agenda

Cabinet - Dydd Iau, 23ain Ionawr, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd y Sir

Cyswllt: Jo Watkins 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cofnodion y Cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 19 Rhagfyr 2019 pdf eicon PDF 156 KB

Materion Craffu

2.

Derbyn adroddiad y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol o'r enw 'Rheoli Bioamrywiaeth a'r Amgylchedd Naturiol yng Nghaerdydd' pdf eicon PDF 2 MB

Arweinydd

3.

Uchelgais Prifddinas pdf eicon PDF 158 KB

Dogfennau ychwanegol:

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

4.

Ymgyrch Addysg i Gefnogi Gwell Perfformiad o ran Ailgylchu pdf eicon PDF 242 KB

Dogfennau ychwanegol:

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

5.

Gwerthuso perfformiad ysgolion Caerdydd 2018/19 pdf eicon PDF 426 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Darpariaeth blynyddoedd cynnar, ysgol gynradd ac uwchradd ar gyfer Adamsdown a Sblot pdf eicon PDF 519 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Darpariaeth Ysgol Gynradd newydd i wasanaethu rhannau o Greigiau/Sain Ffagan, Radur/Pentre-poeth a'r Tyllgoed pdf eicon PDF 540 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Darpariaeth Ysgol Newydd i wasanaethu rhannau o Bontprennau a Phentref Llaneirwg pdf eicon PDF 400 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

9.

Dileu Ardrethi Annomestig Cenedlaethol pdf eicon PDF 214 KB

Dogfennau ychwanegol:

Tai a Chymunedau

10.

Darpariaeth Tai i Bobl H?n ym Maelfa a Llaneirwg pdf eicon PDF 181 KB

Dogfennau ychwanegol:

Buddsoddi a Datblygu

11.

Cymeradwyo Cais am Gynllun Benthyca Canol Tref pdf eicon PDF 217 KB

Dogfennau ychwanegol:

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles , Plant a Theuluoedd

12.

Ailgomisiynu Gwasanaethau Gofal Cartref a Chymorth Sesiynol pdf eicon PDF 576 KB

Dogfennau ychwanegol:

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles

13.

Polisi Codi Tâl y Gwasanaethau Cymdeithasol pdf eicon PDF 175 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

14.

Cymeradwyo Cynllun Aer Glân a Gwelliannau i Drafnidiaeth Canol y Ddinas: Gorllewin Canol y Ddinas Cam 1 - Sgwâr Canolog pdf eicon PDF 241 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth, Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles, Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

15.

Papur Gwyn Trafnidiaeth: Gweledigaeth Drafnidiaeth Caerdydd - 2030 pdf eicon PDF 361 KB

Dogfennau ychwanegol: