Agenda a Phenderfyniadau

Cabinet - Dydd Iau, 18fed Ebrill, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd y Sir

Cyswllt: Jo Watkins 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cofnodion y cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 21 Mawrth 2019 pdf eicon PDF 139 KB

Penderfyniad:

Cymeradwywyd

 

2.

Astudiaeth Ecosystem Gerddoriaeth pdf eicon PDF 178 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:  

 

1.   nodi cynnwys Adroddiad Strategaeth Gerdd Sound Diplomacy: Astudiaeth o’r Ecosystem Gerdd ac Argymhellion Strategol (Atodiad 1 wedi’i amgáu)

 

2.   dod ag adroddiad i’r Cabinet yn y dyfodol er mwyn

 

     i.       Rhoi ymateb manwl i’r Astudiaeth o’r Ecosystem Gerdd a’r Argymhellion Strategol (wedi’i amgáu ar ffurf Atodiad 1 i’r adroddiad).

 

    ii.      Sefydlu Bwrdd Cerdd, gan ystyried argymhellion Adroddiad Strategaeth Gerdd Sound Diplomacy (wedi’i amgáu ar ffurf Atodiad 1) a chynnwys manylion y trefniadau llywodraethu a Chylch Gorchwyl y Bwrdd.

3.

Caeau Canmlwyddiant pdf eicon PDF 121 KB

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: awdurdodi’r Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol, mewn ymgynghoriad â swyddogion gwasanaethau priodol eraill a Fields in Trust, i gwblhau’r gwaith o enwi’r safleoedd a nodir yn yr adroddiad hwn yn Caeau’r Canmlwyddiant.

4.

Darpariaeth ysgol newydd i wasanaethu rhannau o Greigiau / Sain Ffagan, Radur / Pentre-poeth a'r Tyllgoed pdf eicon PDF 237 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: awdurdodi swyddogion i ymgynghori ar gynnig i sefydlu ysgol gynradd newydd dwy ffrwd â dau ddosbarth mynediad wedi’i threfnu’n un dosbarth mynediad cyfrwng Cymraeg ac un dosbarth mynediad cyfrwng Saesneg yn bennaf, ond â defnydd sylweddol o’r Gymraeg, a bydd gan y ddwy ffrwd 48 o leoedd meithrin rhan-amser o fis Medi 2021

5.

Ymateb i adroddiad Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc a Chymuneda ac Oedolion o'r enw Atal Pobl Ifanc rhag Ymgymryd â Delio Cyffuriau pdf eicon PDF 130 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: Cytuno ar yr ymateb i adroddiad y Pwyllgor Craffu o’r enw Atal Pobl Ifanc rhag Ymwneud â Delio Cyffuriau.

 

6.

Ymateb i Adroddiad Craffu ar Economi a Diwylliant o'r enw 'Gweithdai'r Cyngor a Safleoedd Arloesi' pdf eicon PDF 151 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: cytuno ar yr ymateb i adroddiad Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant o’r enw ‘Gweithdai’r Cyngor a Safleoedd Arloesi (Atodiad A i’r adroddiad).

7.

Strategaeth Economaidd pdf eicon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

PENDERFYNWYD: cymeradwyo’r Strategaeth Economaidd.