Agenda a Phenderfyniadau

Cabinet - Dydd Iau, 13eg Rhagfyr, 2018 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd y Sir

Cyswllt: Jo Watkins 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Siarter y Cynghorau Cymuned pdf eicon PDF 133 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.            cymeradwyo’r Siartr drafft a ddiweddarwyd fel Atodiad B, yn amodol ar unrhyw ddiwygiadau;

 

2.            awdurdodi’r Arweinydd i arwyddo’r Siartr a ddiweddarwyd ar ran Cyngor Caerdydd; a

 

3.            dirprwyo’r awdurdod i’r Swyddog Monitro, mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet perthnasol a’r chwe cyngor Cymuned, i wneud unrhyw fân ddiwygiadau pellach i’r Siartr ag a allai fod ei angen o dro i dro.

2.

Meysydd y Canmlwyddiant pdf eicon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1)            cymeradwyo mewn egwyddor i neilltuo’r safleoedd y cyfeiriwyd atynt yn yr adroddiad ac yn amodol ar ymgynghoriad.

 

2)            Dirprwyo’r awdurdod i Gyfarwyddwr Datblygu Economaidd i hwyluso'r broses ymgynghori â'r rhanddeiliaid ac aelodau ward lleol er mwyn cwblhau'r manylion gwaredu terfynol, cyn unrhyw hysbyseb.

 

3)            hysbysebu gwaredu arfaethedig y safleoedd a nodwyd yn yr adroddiad yn unol ag adran berthnasol Deddf Llywodraeth Leol 1972 a bod adroddiad ar y canlyniadau mewn cyfarfod i’r dyfodol.

 

3.

Darpariaeth Lleoedd mewn Ysgolion Cynradd Cyfrwng Saesneg yn ardal Llanrhymni pdf eicon PDF 157 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

1.            Nodi y bydd ymgynghoriad ar drefniadau derbyn 2020/2021 yn cynnwys lleihad yn y Nifer Derbyn cyhoeddedig ar gyfer Ysgol Gynradd Glan-yr-Afon o 41 lle i 30 lle;

 

2.            Awdurdodi swyddogion i archwilio dichonolrwydd cynigion diwygiedig i gau Ysgol Glan-yr-Afon;

 

3.            Awdurdodi swyddogion i ddwyn adroddiad pellach ger bron y Cabinet i’w ystyried ar sut y gellir mynd i’r afael â darparu llefydd ysgol cymunedol Saesneg yn ardal Llanrhymni

4.

Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B: Ailddatblygu Ysgolion Cantonian, Woodlands a Riverbank. pdf eicon PDF 256 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.                   Awdurdodi swyddogion i ymgynghori ar gynigion i:

 

·         Adnewyddu adeiladu Ysgol Uwchradd Cantonian gydag adeiladau newydd ar yr un safle gan ehangu’r ysgol o chwech dosbarth mynediad (6DM) i wyth (8DM) gyda darpariaeth chweched dosbarth ar gyfer 250 o ddisgyblion;

 

·         Ehangu’r Ganolfan Adnoddau Arbenigol (CAA) ar gyfer dysgwyr â Chyflwr ar y Sbectrwm Awtistiaeth (CSA), dan fantell Ysgol Uwchradd Cantonian o 20 lle i 30 lle mewn adeilad pwrpasol yn adeiladau newydd  yr ysgol;

 

·         Trosglwyddo Ysgol Arbennig Woodlands i safle Doyle Avenue a chynyddu’r capasiti o 140 lle i 240 lle mewn adeilad newydd;

 

·         Trosglwyddo Ysgol Arbennig Riverbank i safle Doyle Avenue a chynyddu’r capasiti o 70 lle i 140 lle mewn adeilad newydd.

 

2.         Nodi y daw swyddogion ag adroddiad ar ganlyniad yr ymgynghoriad i gyfarfod yn y dyfodol er mwyn ceisio awdurdod i fynd ati i gyhoeddi cynigion yn unol ag adran 48 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

5.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Cynnig i wneud newid a reoleiddir i Ysgol Arbennig Greenhill pdf eicon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.            Cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru i’r cynnig yn amodol ar gytuno i nodi’r dyddiad diwygiedig ar gyfer ei roi ar waith

 

2.            bod dyddiad diwygiedig rhoi’r cynnig ar waith i ymestyn ystod oed Ysgol Arbennig Greenhill o 11-16 – 11-19 yn cael ei gytuno a’r capasiti yn cael ei gynyddu o 01 Medi 2019

 

6.

Millenium Stadium Plc - Newidiadau i Drefniadau Ariannol ac Erthyglau Cymdeithasu pdf eicon PDF 144 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Mae Atodiad A yr adroddiad hwn wedi ei eithrio rhag ei gyhoeddi yn unol â Deddf llywodraeth Leol 1972, Atodlen 12a Rhan 4 Paragraff 14

 

PENDERFYNWYD: cymeradwyo rhoi caniatâd ar ran y Cyngor, fel y Deilydd Cyfrannau Arbennig ar Millennium Stadiumplc (fel sy’n ofynnol yn ôl Erthyglau’r cwmni 4.3 (a), (l), (m) a (q), ar gyfer y newidiadau arfaethedig yn Erthyglau Cymdeithasu’r cwmni a threfniadau ariannol cysylltiedig.Mae hyn yn cynnwys caniatâd i Millennium Stadium plc i fod â’r gallu i gynyddu ei ddyled hyd at drothwy diwygiedig ac i'r cwmni fynd i warant a/neu ddyledeb yn y dyfodol, yn amodol ar gymeradwyaeth gan fwrdd y cwmni.

7.

Cofrestr Risgiau Corfforaethol - Chwarter 2 2018/19 pdf eicon PDF 140 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: nodi cynnwys y Cofrestr Risg Corfforaethol

8.

Cyfrif Sylfaen y Dreth Gyngor pdf eicon PDF 161 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

(1)          cymeradwyo cyfrifiad sail dreth y Cyngor ar gyfer blwyddyn 2019/20;

 

(2)       yn unol â’r adroddiad hwn ac yn unol â Rheoliadau Awdurdodau lleol (Cyfrifo Sail Dreth) (Cymru) 1995, fel y’u diwygiwyd y swm a gyfrifwyd gan Gyngor Caerdydd fel Sail Dreth y Cyngor ar gyfer 2019/20 fydd 145,499;

 

 

(3)        yn unol â’r adroddiad hwn ac yn unol â Rheoliadau Awdurdodau lleol (Cyfrifo Sail Dreth) (Cymru) 1995, fel y’u diwygiwyd y swm a gyfrifwyd gan Gyngor Caerdydd fel Sail Dreth y Cyngor ar gyfer 2019/20 yn yr ardaloedd cymuned sy’n destun praesept fydd fel a ganlyn;

 

Llys-faen

2,409

Pentyrch       

3,280

Radur

3,783

Sain Ffagan

1,423

Pentref Llaneirwg 

1,828

Tongwynlais

817

 

y trefniadau ar gyfer talu praeseptau yn 2019/20 i Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru i fod drwy randaliadau cyfartal ar ddiwrnod olaf pob mis o fis Ebrill 2019 hyd fis Mawrth 2020 a’r cynghorau Cymuned i fod drwy un taliad ar 1 Ebrill 2019, ac ar yr un sail a hwnnw a ddefnyddiwyd yn 2018/19 ac i’r awdurdodau praesepu gael eu hysbysu yn unol a hynny.

9.

Strategaeth Digartrefedd Caerdydd 2018-2022 pdf eicon PDF 183 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.            cytuno ar Strategaeth Ddigartrefedd Caerdydd 2018-2022 fel y nodwyd yn Atodiad 1 yr adroddiad

 

2.            cytuno ar y newid arfaethedig i Gynllun Dyrannu Tai Caerdydd fel y nodwyd ym mharagraff 21 yr adroddiad.

 

10.

Caffaeliad Canolfan Iorwerth Jones, Trenchard Drive, Llanisien, CF14 5LJ pdf eicon PDF 138 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nid yw Atodiadau 1 a 2 yr adroddiad hwn i’w cyhoeddi am eu bod yn cynnwys gwybodaeth wedi ei eithrio yn unol â’r disgrifiad a geir ym mharagraff 14 rhan 4 a pharagraff 121 rhan 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

PENDERFYNWYD: cymeradwyo caffael Canolfan Iorwerth Jones, ar gyfer datblygu tai fforddiadwy ar bris y farchnad o dan y Protocol Trosglwyddo Tir yn amodol ar archwiliadau safle boddhaol.

11.

Prynu Canolfan Ailgylchu Gwastraff BIFFA, Bessemer Close a Gwaredu 3-4 Wharton Street, Caerdydd. pdf eicon PDF 143 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nid yw Atodiadau 2, 3 a 5 yr adroddiad hwn i’w cyhoeddi am eu bod yn cynnwys gwybodaeth wedi ei eithrio yn unol â’r disgrifiad a geir ym mharagraff 14 rhan 4 a pharagraff 121 rhan 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

PENDERFYNWYD: cytuno ar brynu Canolfan Ailgylchu Gwastraff BIFFA i ddibenion buddsoddi a gwaredu prydles hir ar 3-4 Heol y Cawl