Agenda a Phenderfyniadau

Cabinet - Dydd Iau, 20fed Medi, 2018 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd y Sir

Cyswllt: Jo Watkins 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cofnodion Cyfarfodydd y Cabinet a gynhaliwyd ar 5 Gorffennaf a 12 Gorffennaf 2018 pdf eicon PDF 155 KB

Penderfyniad:

Cymeradwywyd

 

2.

Derbyn adroddiad Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd, "Gwella Ansawdd Aer Caerdydd" pdf eicon PDF 9 MB

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: Bod adroddiad y Pwyllgor Craffu Amgylcheddolo’r enw ‘Gwella Ansawdd Aer Caerdydd’ yn cael ei dderbyn a bod ymateb yn cael ei roi erbyn Rhagfyr 2018

 

3.

Ymateb y Cabinet i Adroddiad Craffu'r Amgylchedd a Diwylliant, 'Ariannu Parciau' pdf eicon PDF 113 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: cytuno ar yr ymateb i Adroddiad y Pwyllgor Craffu Diwylliant a’r Economi o’r enw ‘Ariannu Parciau’ fel y nodir yn Atodiad A yr adroddiad

 

4.

Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 pdf eicon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: nodi’r sefyllfa bresennol o ran perfformiad, sut mae cyflawni prif ymrwymiadau a blaenoriaethau fel yn Chwarter 1, a'r camau sy'n cael eu cymryd i sicrhau bod yr Uchelgais Prifddinasyn cael ei gyflawni’n effeithiol

 

5.

Monitro Cyllideb Mis 3 pdf eicon PDF 310 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: nodi'r

 

1.       sefyllfa alldro bosibl ar sail pedwar mis cyntaf y flwyddyn ariannol

 

2.       Nodi’r dyraniadau o’r Cyllidebau Wrth Gefn Penodol i’r Cyfarwyddiaethau Pobl a Chymunedau – Cymunedau a Thai a Gwasanaethau Cymdeithasol ac i’r Gyfarwyddiaeth Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd fel y nodir yn yr adroddiad hwn

 

3.       atgyfnerthu’r gofyniad ar yr holl gyfarwyddiaethau sydd ar hyn o bryd yn cofnodi gorwario fel y nodir yn yr adroddiad hwn, i roi camau gweithredu ar waith i ostwng y gorwario a ragfynegir.

 

6.

Ardrethi Annomestig Cenedlaethol - Dileu Dyledion pdf eicon PDF 125 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni fydd Atodiadau A a B yr adroddiad hwn yn cael eu cyhoeddi yn rhinwedd Paragraff 14 Rhan 4 a pharagraff 21 Rhan 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972

 

PENDERFYNWYD: awdurdodi dileu dyledion sy’n dod i £120,586.48

 

7.

Tendr am bolisïau Yswiriant y Cyngor, gan gynnwys trin hawliadau o 1 Ebrill 2019 pdf eicon PDF 150 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Mae Atodiad 1 a 2 yr adroddiad hwn wedi’u heithrio rhag ei gyhoeddi yn unol â darpariaethau Paragraff 12A Rhan 4 Paragraff 14 Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

PENDERFYNWYD:

1.       awdurdodi dechrau’r tendr yswiriant a chytundebau trin hawliau am 5 mlynedd, neu 3 blynedd gydag opsiwn i ymestyn am 2 flynedd arall fel y nodir yn yr adroddiad

 

2.       cymeradwyo’r meini prawf gwerthuso lefel uchel wedi’u nodi yn yr adroddiad

 

3.       bod awdurdod yn cael ei ddirprwyo i benderfynu ar bob agwedd ar y broses gaffael a delio â nhw yn gyffredinol (gan gynnwys ac nid yn gyfyngedig i’r dadansoddiad o’r meini prawf gwerthuso a chyhoeddi dogfennaeth) a materion ategol hyd at a chan gynnwys gwobrwyo’r contract i Gyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad.

 

8.

Darpariaeth Gofal Cartref yng Nghaerdydd pdf eicon PDF 219 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1)   awdurdodi swyddog i beidio â gweithredu cynnwys Adroddiad y Cabinet a gymeradwywyd yn Ionawr 2018;

 

2)   dirprwyo awdurdod i’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant, y Swyddog Adran 151 a Chyfarwyddwr y Gyfraith a Llywodraethiant, i ddelio gyda threfniadau dros dro ar gyfer comisiynu gofal cartref i oedolion tan fis Tachwedd 2020 a’r holl faterion cysylltiedig gan gynnwys technoleg ategol sydd ei angen  i danseilio’r APL, os ymestynnir, a’r prosesau sydd eu hangen i dalu darparwyr gofal cartref, nyrsio a phreswyl am y gwasanaethau y maent yn eu darparu;

 

3)   y caiff adroddiad pellach ei gyflwyno i’r Cabinet yn ceisio cymeradwyaeth am y model arfaethedig ar gyfer comisiynu gofal cartref y cynigir y bydd yn dod i rym o fis Tachwedd 2020

9.

Rhestrau Cynigion Seilwaith Lleol Adran 106 pdf eicon PDF 145 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERYNWYD: awdurdodi’r Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd i weithredu’r Rhestrau Ward Asiantaeth Gwella a DatblyguSeilwaith Lleol Adran 106 a phrosesau cysylltiedig, fel y nodir yn yr adroddiad hwn.

 

10.

Ail Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd pdf eicon PDF 130 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERYNWYD: cymeradwyo’r Ail Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref 2018.