Agenda, Penderfyniadau a Chofnodion

Cabinet - Dydd Mercher, 28ain Mawrth, 2018 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd y Sir

Cyswllt: Jo Watkins 

Eitemau
Rhif Eitem

98.

Ansawdd Aer - Cyfeiriad Llywodraeth Cymru pdf eicon PDF 292 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: 

 

1.  Cymeradwyo’r dasg o ymgymryd ag astudiaeth ddichonoldeb yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru;

 

2.  Dirprwyo awdurdod i Gyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd, mewn ymgynghoriad ag Aelodau’r Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd,  a Chynllunio Strategol a Thrafnidiaeth, er mwyn cychwyn y broses o gaffael ymgynghorydd arbenigol i ymgymryd â modelu manwl er mwyn cefnogi’r astudiaeth ddichonoldeb, gan gynnwys cyflwyno dogfennaeth; ac ymdrin yn gyffredinol â phob agwedd ar y broses gaffael a materion ategol, hyd at a chan gynnwys dyfarnu contract;

 

3.  Nodi’r cyhoeddiad o’r Papur Gwyrdd ar Drafnidiaeth ac Aer Glân a’i gyfeirio at y Cyngor Llawn i’w drafod.

 

Cofnodion:

Yn dilyn derbyn cyfarwyddyd cyfreithiol gan Lywodraeth Cymru o’r enw “Deddf yr Amgylchedd 1995 (astudiaeth o ddichonoldeb ar gyfer Cydymffurfiaeth Nitrogen Deuocsid), Cyfarwyddyd Ansawdd yr Awyr 2018", derbyniodd y Cabinet adroddiad a oedd yn nodi manylion y cyfarwyddyd a'i oblygiadau ar gyfer Caerdydd.  Yn atodol i’r adroddiad, roedd Papur  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 98.

99.

Gorsaf Fysus Caerdydd Canolog pdf eicon PDF 150 KB

Gwahardd y Cyhoedd

 

Mae atodiadau’r adroddiad wedi’u heithrio rhag cyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth wedi’i heithrio rhag y disgrifiad sydd ym mharagraff 4 Rhan 4 a pharagraff 21 Rhan 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.  Gellid gwahardd y cyhoedd wahardd rhag dod i’r cyfarfod drwy benderfyniad y  ...  view the full Agenda text for item 99.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Gorsaf Fysus Caerdydd Canolog

 

Mae atodiadau 1, 3, 4 a 5 i’r adroddiad hwn wedi eu heithrio rhag cael eu cyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth o’r fath a ddisgrifiwyd ym mharagraffau 14 a 21 o rannau 4 a 5 Atodiad 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

PENDERFYNWYD:

 

(1)     Cymeradwyo, mewn egwyddor, cytundeb cydweithio Partneriaeth Darparu Metro fel y nodwyd yn Atodiad Cyfrinachol 1 a dirprwyo awdurdod i Gyfarwyddwr Datblygu Economaidd mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu a’r Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad, y Swyddog Adran 151 a’r Swyddog Monitro er mwyn trafod a dirwyn i ben yr holl agweddau ar y cytundeb terfynol â Llywodraeth Cymru a’r datblygwr ar gyfer darparu’r Orsaf Fysus Ganolog newydd.

 

(2)        Cymeradwyo’r broses o ddirwyn y diddordeb lesddeiliad i ben yn y darn o dir a farciwyd yn goch a phrynu’r darn o dir a farciwyd yn las ar y cynllun safle yn Atodiad 2 er mwyn cefnogi’r broses o ddarparu'r Orsaf Fysus Ganolog newydd  yn ôl y telerau a nodwyd yn Atodiad Cyfrinachol 1 ac yn unol â’r prisiad annibynnol a roddwyd yn Atodiad Cyfrinachol 4.

Cofnodion:

Ni fydd Atodiadau 1, 3, 4, a 5 yr adroddiad hwn yn cael eu cyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi’i heithrio yn y disgrifiad a geir ym mharagraffau 14 a 21 rhannau 4 a 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Mae’r penderfyniad wedi ei ardystio gan  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 99.