Agenda, Penderfyniadau a Chofnodion

Cabinet - Dydd Mercher, 20fed Rhagfyr, 2017 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Jo Watkins 

Eitemau
Rhif Eitem

64.

Diweddariad Project Yr Orsaf Fysus Ganolog pdf eicon PDF 162 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni fydd Atodiadau 2 – 8 yr adroddiad hwn yn cael eu cyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi’i heithrio dan y disgrifiad a geir ym mharagraffau 14 a 21 rhannau 4 a 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

PENDERFYNWYD:

 

 (1)    nodi’r cynnydd sylweddol wedi’i wneud mewn misoedd diweddar ar y project Gorsaf Fysus Ganolog a chytuno i’r cynllun aml-ddefnydd arfaethedig

 

(2)     mewn egwyddor cytuno i’r model ariannu newydd arfaethedig yn cynnwys Llywodraeth Cymru a Rightacres Property Ltd fel y nodir yn yr atodiadau cyfrinachol, 2 a 3, sydd wedi'u hatodi.

 

(3)     dirprwyo awdurdod i Gyfarwyddwr Datblygiad  Economaidd mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu a'r Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad, y Swyddog Adran 151 a’r Swyddog Monitro i:

 

 (i)     Negodi a chwblhau'r holl agweddau ar gytundeb cytundebol terfynol gyda Llywodraeth Cymru a'r datblygwyr fydd yn darparu’r Orsaf Fysus Ganolog newydd yn unol â’r egwyddorion a nodir m Mhenawdau Telerau Partneriaeth Cyflawni’r Metro a gyflwynir yn Atodiad 3 sy’n gyfrinachol.

 

 (ii)     Talu'r costau cyn datblygu i Rightacres Property Ltd fel y nodir yn Atodiad 7 sy’n gyfrinachol.

 

(4)     dirprwyo awdurdod i’r Prif Weithredwr, mewn ymgynghoriad ag Arweinydd y Cyngor i gyflwyno'r Achos Amlinellol Strategol wedi atodi i Atodiad 6 proses fframwaith sicrwydd y project Bargen Ddinesig sy’n gyfrinachol i ddechrau’r broses o sicrhau cyfraniad gan y Fargen Ddinesig at gostau uwchraddio Gorsaf Drenau Caerdydd Canolog.

 

Cofnodion:

Ni fydd Atodiadau 2 – 8 yr adroddiad hwn yn cael eu cyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi’i heithrio dan y disgrifiad a geir ym mharagraffau 14 a 21 rhannau 4 a 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Ystyriodd y Cabinet adroddiad yn cynnwys diweddariad ar  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 64.