Mater - cyfarfodydd

Perfformiad Ch1

Cyfarfod: 26/09/2019 - Cabinet (Eitem 6.)

6. Adroddiad Perfformiad Chwarter 1, 2019-20 pdf eicon PDF 172 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: Nodi’rsefyllfa bresennol parthed perfformiad, cyflawni ymrwymiadau allweddol a blaenoriaethau fel yn Chwarter 1,  that the current position regarding performance, the delivery of key commitments and priorities as at Quarter 1, a’r camau gweithredu er mwyn sicrhau cyflawniad effeithiol Uchelgais Prifddinas