Mater - cyfarfodydd

Arena Dan Do

Cyfarfod: 11/07/2019 - Cabinet (Eitem 13.)

13. Arena Dan Do pdf eicon PDF 172 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

i)       nodi’r diwydrwydd dyladwy rhagarweiniol a nodir yn yr atodiadau i’r adroddiad hwn a gynhaliwyd ers yr adroddiad diwethaf a gyflwynwyd i’r Cabinet ar yr Arena Dan Do yn Nhachwedd 2018

 

ii)      dirprwy awdurdod i’r Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu, y Swyddog Adran 151 a’r Swyddog Monitro i gytuno i’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth a  atodir yn Atodiad Cyfrinachol 4 o ran caffael safle Canolfan Red Dragon ac adrodd yn ôl i’r Cabinet cyn cytuno i unrhyw gytundebau cyfreithiol.

 

iii)     Awdurdod i’r ddirprwy o’r Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu, y Swyddog Adran 151 a’r Swyddog Monitro i ddelio â phob agwedd ar gaffael consortiwm datblygwyr/gweithredwyr i gyflawni’r Arena Dan Do newydd yn amodol ar gymeradwyo’r cynigydd a ffefrir gan y Cabinet mewn cyfarfod diweddarach.

 

iv)     awdurdod i’r ddirprwyo i’r Swyddog Adran 151 a’r Swyddog Monitro i gomisiynu adolygiad annibynnol o’r Achos Busnes Llawn, gan gynnwys y goblygiadau o unrhyw ofynion adeiladu ar dir, i’w gyflwyno’n ôl i’r Cabinet fel rhan o’i ystyriaeth o’r Achos Busnes Llawn maes o law.