Manylion y penderfyniad

Sicrhau Dyfodol y Theatr Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Diben:

Nodi prif bwyntiau dull newydd o weithredu’r Theatr Newydd.

Penderfyniad:

Ni chaiff Atodiadau 1-6 yr adroddiad eu cyhoeddi oherwydd eu bod yn cynnwys gwybodaeth a eithrir ym mharagraffau 14 a pharagraff atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

CYTUNWYD:

 

(1)     cymeradwyo dewis y tenant a argymhellir

 

(2)     dirprwyo awdurdod i’r Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd mewn ymgynghoriad gydag Aelod y Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden. Y Swyddog Monitro a’r swyddog Adran 151 i roi trefn derfynol ar y Brydles ar sail y Penawdau Telerau a nodir yn Atodiad Cyfrinachol 5.

 

Dyddiad cyhoeddi: 10/10/2019

Dyddiad y penderfyniad: 10/10/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 10/10/2019 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: