Manylion y penderfyniad

Arena Dan Do

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Er mwyn gwthio cynllun yr Arena Dan Do yn ei flaen, mae angen cymeradwyaeth i gael y budd tir priodol y gefnogi’r datblygiad.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

i)       nodi’r diwydrwydd dyladwy rhagarweiniol a nodir yn yr atodiadau i’r adroddiad hwn a gynhaliwyd ers yr adroddiad diwethaf a gyflwynwyd i’r Cabinet ar yr Arena Dan Do yn Nhachwedd 2018

 

ii)      dirprwy awdurdod i’r Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu, y Swyddog Adran 151 a’r Swyddog Monitro i gytuno i’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth a  atodir yn Atodiad Cyfrinachol 4 o ran caffael safle Canolfan Red Dragon ac adrodd yn ôl i’r Cabinet cyn cytuno i unrhyw gytundebau cyfreithiol.

 

iii)     Awdurdod i’r ddirprwy o’r Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu, y Swyddog Adran 151 a’r Swyddog Monitro i ddelio â phob agwedd ar gaffael consortiwm datblygwyr/gweithredwyr i gyflawni’r Arena Dan Do newydd yn amodol ar gymeradwyo’r cynigydd a ffefrir gan y Cabinet mewn cyfarfod diweddarach.

 

iv)     awdurdod i’r ddirprwyo i’r Swyddog Adran 151 a’r Swyddog Monitro i gomisiynu adolygiad annibynnol o’r Achos Busnes Llawn, gan gynnwys y goblygiadau o unrhyw ofynion adeiladu ar dir, i’w gyflwyno’n ôl i’r Cabinet fel rhan o’i ystyriaeth o’r Achos Busnes Llawn maes o law. 

Dyddiad cyhoeddi: 16/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 11/07/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 11/07/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 24/07/2019

Dogfennau Cefnogol: