Manylion y penderfyniad

Ymgymryd ag ymarferiad caffael drwy weithdrefn agored i benodi contractwr i adeiladu 16 o gartrefi cyngor newydd yn Caldicot Road, Caerau.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Penderfyniad:

Ni chyhoeddir atodiad  yr adroddiad hwn gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth o’r math a ddisgrifir ym Mharagraffau 154 a 21 rhannau 4 a 5 Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Cytunwyd: Ymgymryd ag ymarferiad caffael drwy weithdrefn agored i benodi contractwr i adeiladu 16 o gartrefi cyngor newydd yn Caldicot Road, Caerau.

Rhesymau dros y penderfyniad:

Adnabod a phenodi contractwr o ddewis i ddatblygu 16 o dai cyngor newydd ar safle datblygu sy’n eiddo i’r cyngor ac sydd â chanddo ganiatâd cynllunio’n barod.  Mae’r caffael 

drwy weithdrefn agored drwy GwerthwchiGymru. Bydd y datblygiad hwn yn cael ei gyflawni drwy raglen adeiladu tai cyngor newydd y cyngor a bydd yn 

helpu i gyrraedd ei darged o godi 1,000 o dai cyngor erbyn 2022.

Dyddiad cyhoeddi: 08/11/2019

Dyddiad y penderfyniad: 07/11/2019

Effeithiol O: 20/11/2019