Manylion y penderfyniad

The Single Person Gateway - Temporary And Supported Accommodation For Single People And Accommodation & Support Recommissioning

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

T

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.   nodi’r problemau sydd yn wynebu gwasanaethau sydd yn helpu pobl sengl ddigartref a chytuno ar yr ymateb i’r Pwyllgor Craffu ar Wasanaethau Cymuned ac oedolion parthed y Porth Person Sengl a osodwyd ger bron yn atodiad 2 yr adroddiad

 

2.   dirprwyo awdurdod i’r Cyfarwyddwr Tai Cynorthwyol a Chymunedau, mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet ar gyfer Tai a Chymunedau i fwrw ymlaen ag ail-ffurfio gwasanaethau llety y porth person sengl fel y nodwyd yn yr adroddiad, gan gynnwys diweddu rhai contractau.

 

3.   Ei fod i gael ei nodi y ceisir penderfyniad gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Pobl a Chymunedau mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant i gynnal ymarferiad caffael ar ran Cynghorau Caerdydd, Bro Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr i sefydlu gwasanaeth rhanbarthol arbenigol i ddioddefwyr gwrywaidd ar drais domestig a thrais rhywiol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 19/12/2019

Dyddiad y penderfyniad: 19/12/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 19/12/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 04/01/2020

Dogfennau Cefnogol: