Manylion y penderfyniad

Ymgynghoriad Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Ymgynghorwyd â’r Cyngor ar ymgynghoriad drafft y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (FfDC).  Mae’r ddogfen hon yn nodi strategaeth ofodol i Gymru dros y cyfnod 2020 i 2040 ac yn gosod y cyd-destun ar gyfer Cynlluniau Datblygu Lleol yn y dyfodol yng Nghymru.  Mae’r adroddiad hwn yn nodi sylwadau’r Cyngor ar yr ymgynghoriad drafft ac mae’n rhaid ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 1 Tachwedd 2019.

Penderfyniad:

CYTUNWYD: cymeradwyo’r ymateb arfaethedig i’r Ymgynghoriad FfDC Drafft fel y'i nodir ym mharagraffau 9-20 yr adroddiad hwn a cheisio trafodaeth bellach gyda Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r materion a godir ynddo.

Dyddiad cyhoeddi: 10/10/2019

Dyddiad y penderfyniad: 10/10/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 10/10/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 23/10/2019

Dogfennau Cefnogol: