Manylion y penderfyniad

Safonau'r Gymraeg: Adroddiad Blynyddol 2018-19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Diben:

Mae gan Awdurdodau Lleol ddyletswydd statudol dan Adran 44 Mesur y Gymraeg [Cymru] 2011 i gydymffurfio â’r rheoliad ‘safonau’r Gymraeg’.

Mae dyletswydd ar Gyngor Caerdydd i gydymffurfio â safonau sy’n ymwneud â chreu a chyhoeddi Adroddiad Blynyddol.

 

Hwn fydd y trydydd adroddiad blynyddol wedi’i greu dan safonau’r Gymraeg.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: argymell i’r Cyngor:

 

(1)    Gymeradwyo Adroddiad Blynyddol 2018-19 ar Safonau’r Gymraeg (fel sydd wedi’i atodi fel Atodiad A) a chytuno arno cyn iddo gael ei gyhoeddi yn unol â Safonau’r Gymraeg (Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011).

(2)    Cymeradwyo Cynllun Gweithredu diwygiedig y Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog (wedi’i atodi fel Atodiad 1)

Dyddiad cyhoeddi: 14/06/2019

Dyddiad y penderfyniad: 13/06/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 13/06/2019 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: