Manylion y penderfyniad

Cynllun Terfynol Astudiaeth Dichonoldeb Ansawdd Aer - Achos Busnes Llawn a Gweilliannau Trafnidiaeth Canol y Ddinas

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Datblygu Papur Gwyn ddrafft a gaiff ei lywio gan yr ymgynghoriad helaeth ar y Papur Gwyrdd ar drafnidiaeth ac aer glân a gynhaliwyd yn ystod gwanwyn 2018.  Bydd y Papur Gwyn yn cynnig gweledigaeth hirdymor ar gyfer rhwydwaith trafnidiaeth y ddinas, gan gydweddu'n agos â'r rhaglen waith awyr lân barhaus y mae'r Cyngor yn ei rhoi ar waith gyda Llywodraeth Cymru.  

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.         nodi canlyniad yr ymgynghoriad cyhoeddus ar yr Opsiwn a Ffefrir fel y nodir ym mharagraffau 66-71 yr adroddiad

 

2.         cymeradwyo Cynllun Terfynol Astudiaeth o Ddichonoldeb Ansawdd Aer (Achos Busnes Llawn) i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru dim hwyrach na 30 Mehefin 2019

 

3.         dirprwyo awdurdod i’r Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth i wneud unrhyw ddiwygiadau angenrheidiol i’r Cynllun Terfynol, ar yr amod nad oes unrhyw newidiadau sylfaenol i’r Opsiwn a Ffefrir y cytunwyd arno yn digwydd o ganlyniad i’r diwygiadau.

 

4.         cymeradwyo’r Strategaeth Aer Glân a’r Cynllun Gweithredu ehangach i’w cynnwys fel Atodiad C yn y Cynllun Terfynol

 

5.         dirprwyo awdurdod i’r Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth i asesu’r ymarferoldeb o weithredu Ardal Allyriadau Isel ar gyfer Bysus a/neu Gynllun Partneriaeth Ansawdd.

6.          

7.         cymeradwyo ymgynghoriad cyhoeddus ar ddyluniadau cyd-destunol o Gynlluniau Gwella arfaethedig Canol y Ddinas, sef:

  1. Gogledd Canol y Ddinas
  2. Gorllewin Canol y Ddinas
  3. Dwyrain Canol y Ddinas

 

8.         Dirprwyo awdurdod i’r Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth i ddatblygu a chymeradwyo dyluniad manwl gwaith, gan ystyried adborth i’r ymgynghoriad cyhoeddus a bwrw ymlaen â’r Gorchmynion Rheoli Traffig angenrheidiol.

 

9.         Ystyried cyngor cyfreithiol a chaffael (a’r cafeatau a nodir ym mharagraff 135 o’r adroddiad) a rhoi cymeradwyaeth i fwrw ymlaen i Dendro contractwr ar y cynlluniau canlynol;

a)                   Gorllewin Canol y Ddinas Cam 1

b)                   Gogledd Canol y Ddinas Cam 1

c)   Dwyrain Canol y Ddinas Cam 1

 

9.         Adroddiad pellach ar Gynlluniau Canol y Ddinas i’w dderbyn cyn dyfarnu contract.

 

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 13/06/2019

Dyddiad y penderfyniad: 13/06/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 13/06/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 26/06/2019

Dogfennau Cefnogol: